*افراد باید بتوانند رابطه خصوصیات شخصی با

ویژگیهای شغلی را قبل ازانتخاب شغل

 تعیین نمایند.    اهمیت کار :کار فرد شاخص مهمی برایتبیین شخصیت اوست ُچنانکه در شناسایی فردی نا شناخته می پرسیم او چه کاره است برسی های علمی نشان می دهد که بین شغل فرد وپایگاه اجتماعی او همبستگی بالایی وجود دارد پس می توان گفت شخصیت فرد مرهون کار وعمل اوست. کار نه تنها وسیله امرار معاش فرد است بلکه شیوه زندگی او نقشی است که در اجتماع ایفا می کند .بعد از سلامت جسمانی توفیق شغلی مهمترین عامل سلامت روان وشادکامی وسعادت انسانهاست. چنانکه قرآن مجید در سوره مدثر آیه ۳۸ می فرماید کل نفس بما کسبت رهینه(هرفردی در گرو کاری است که انجام داده است) بدون شک نوع انسان از طریق کار توانسته است بر محیط خود چیره شود ُبر طبیعت تسلط یابد >معیارهایی برای رفتار ابلاغ نماید وقوانین حاکم بر روابط اجتماعی وزندگی عاطفی خود خلق کند . در هر حال در آینده کار عملکرد است نه یک رحمت نه یک محنت بلکه صرفا به عنوان یکی از شرایط اصلی زیست وبقای انسان تلقی شود وبیشتر به گونه یک تعهد اجتماعی ُاختیاری وداوطلبانه تلقی گردد.به هرحال ارزش گذاری ونتیجه گیری از این بحث کار دشواری است زیرا شواهد کافی برای اثبات  آن دردست نداریم . اما آیا در آینده ممکن است شاهد تغییر اساسی در جهت گیری بشر نسبت به کار باشیم ؟*کار جایگاه اجتماعی فرد را تعیین می سازد:نوع کاری که فرد انجام می دهد بیش از هر چیز دیگر در موارد و به ما اطلاعات می دهد  در واقع شغل  فرد یکی از عوامل شکل گیری شخصیت وهویت اوست. * کار ارزش ها و رویه ها را شکل می دهد:اشخاصی که ارزشها ورویه های معین دارند به بعضی از کارها بیش از انواع دیگر جذب می شوند به احتمال قوی تر به کار های اجتماعی بیش از مثلا فروشندگی تمایل دارند *کار بر شیوه زندگی فرد اثر می گذارد: نحوه کار یا امور  ووظایف هر شغل الگوی خاصی از روابط اجتماعی ایجاد می نماید که شخص باید با آن انطباق حاصل نماید .اشتغال فرد  بر نوع تفریحات او و اشخاصی که با آنها معاشر است نیز تاثیر می گذارد  وزندگی خانوادگی فرد ممکن است توسط ویژگی های شغلی اش تنظیم شود.  کار بر رفتار اجتماعی ومحل سکونت فرد تاثیر می گذارد :   بعضی از کار ها را در شرایط مکانی معین ومحل های خاص می توان انجام داد . زندگی در شمال وجنوب یک شهر متاثر از رابطه بین طبقه اجتماعی وشغل اوست . نحوه لباس پوشیدن فرد فرهنگ سخن گفتن یا شیوه ارتباط کلامی فرد هم سلوک رفتار فرد نیز توسط شغلش تنظیم میشود. نقش رهبری فرد در جامعه تا حدودی توسط شغل او تعیین می شود . در پایان می توان گفت کار تنها وسیله کسب معاش نیست بلکه یک شیوه زندگی است.                                      

+ نوشته شده توسط حسین عبیداوی در سه شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۸۹ و ساعت 0:1 |